Alle scholen moeten ongeoorloofd verzuim melden bij het verzuimloket van DUO. Ook moeten scholen goed omgaan met regels over vakantie en vrije dagen, schorsing en verwijdering.

De Onderwijsinspectie controleert of scholen zich houden aan de Leerplichtwet 1969. De inspectie doen dat in ieder geval elke 4 jaar of vaker als er signalen zijn dat de school de Leerplichtwet niet naleeft. De inspectie onderzoekt bijvoorbeeld of scholen goed bijhouden of leerlingen aanwezig zijn. Ook controleert de inspectie dan of scholen melding maken bij het verzuimloket van DUO wanneer leerlingen te vaak afwezig zijn zonder geldige reden.

De leerplichtambtenaar houdt toezicht op de naleving van de Leerplichtwet. Elke gemeente heeft een moet in ieder geval een leerplichtambtenaar in dienst hebben. En  alle scholen moeten ongeoorloofd verzuim (bijvoorbeeld spijbelen) melden bij het verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Taken leerplichtambtenaar

Leerplichtambtenaren controleren of ouders en jongeren de leerplicht naleven. Een leerplichtambtenaar heeft de volgende taken:

  • Ouders en leerlingen informeren
    De leerplichtambtenaar geeft informatie aan leerlingen en ouders over waarom het belangrijk is om naar school te gaan. En geeft informatie over de gevolgen als leerlingen en ouders zich niet houden aan de Leerplichtwet.
  • Achterliggende problemen onderzoeken
    De leerplichtambtenaar zoekt samen met de school en ouders naar een oplossing. De leerplichtambtenaar kijkt bijvoorbeeld eerst of er achterliggende problemen of zorgen zijn. In dat geval verwijst de leerplichtambtenaar door naar vrijwillige hulpverlening of verplichte hulp. Zoals een wijkteam met verschillende zorgprofessionals.
  • Proces-verbaal opmaken
    Verwijtbaarheid is als de ouders niets of niet genoeg doen om het verzuim te stoppen. Bij verwijtbaarheid kan de leerplichtambtenaar een proces-verbaal opmaken tegen de leerling (vanaf 12 jaar) en/of de ouder(s). Dit gebeurt als een leerling lessen blijft missen zonder geldige reden. Ook na een eerdere waarschuwing of verwijzing naar Halt, de organisatie die strafbaar gedrag onder jongeren aanpakt. Een proces-verbaal tegen ouders is ook mogelijk als een jongere niet ingeschreven staat op een school.

Contact kwalificatieplicht Doorstroompunt De Vallei

Wanneer jongere (18+) school verlaat zonder startkwalificatie (minimaal HAVO of MBO2), dan meldt DUO dit bij de woongemeente van de jongere. De Doorstroompunt-consulent zoekt contact met de jongere (bellen, appen, brief of huisbezoek) en bepaalt samen met de jongere de meest passende vervolgstap. Doel is: iedereen in beeld en iedere jongere minimaal een startkwalificatie zodat ze een sterke start maken op de arbeidsmarkt.

Iedere school heeft zijn/haar eigen verzuimprotocol. Informeer bij de school van de jeugdige.

Het Doorstroompunt De Vallei werkt voor de gemeenten: Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen

Contact leerplicht en Doorstroompunt

De Doorstroompunt-consulenten werken regionaal, zij zijn via onderstaande mail en telefoonnummer bereikbaar.

In de puberteit ontwikkelen kinderen zich snel. Zowel motorisch en verstandelijk als op lichamelijk en sociaal-emotioneel gebied. Dit gaat met vallen en opstaan en daar leren ze veel van. Een stabiele omgeving van familie en vrienden helpt daar enorm bij. Sommige kinderen redden het daar niet mee en hebben specialistische ondersteuning nodig.

Passend Onderwijs

Kijk op deze pagina onder het kopje Passend Onderwijs.

Zorg

Als er andere specialistische hulp nodig is bij de jongere thuis dan kunt u contact opnemen met het lokale team van het Centrum voor Jeugd en Gezin in de woonplaats van de jongere. Kijk op de website van de lokale gemeente voor de mogelijkheden. U kunt ook bellen of mailen naar de gemeente.

In de regio FoodValley werken gemeenten samen op het gebied van jeugdhulp. Meer info vindt u via Jeugdfv.nl.

Contactgegevens leer- en kwalificatieplicht

Contact nieuwkomersonderwijs

Voor nieuwkomersonderwijs kan direct contact opgenomen worden met de scholen.

Basisschool:

Middelbare school:

Overzicht plusvoorzieningen

Een plusvoorziening is een combinatieprogramma van zorg en onderwijs voor jongeren die op school dreigen uit te vallen of reeds zijn uitgevallen. Ze worden op maat geholpen met het teruggaan naar school of het vinden van werk. Deze voorzieningen zijn alleen toegankelijk bij een doorverwijzing. School, Samenwerkingsverband Passend Onderwijs en gemeente werken samen om de jongere te ondersteunen in afstemming met de ouders. In de regio beschikken we over de volgende plusvoorzieningen. Bekijk het overzicht van mogelijkheden op de pagina over plusvoorzieningen