Om een startkwalificatie te halen, is het belangrijk dat uw zoon of dochter alle lessen volgt en zo min mogelijk verzuimt. U kunt hem/haar daarin helpen. Als het moeizaam gaat, overleg dan met de mentor. Als het ondanks alle inzet van u en de school niet lukt dan kan een leerplichtambtenaar of Doorstroompunt-consulent helpen.

Wij komen in actie als uw kind teveel verzuimt of niet meer naar school gaat. Samen met de school en de ouders zet Doorstroompunt De Vallei zich in dat alle jongeren een startkwalificatie halen.

Mijn kind wil niet meer naar school, wat nu?

Uw kind wil even of helemaal niet meer naar school. Iedereen heeft dat wel eens en dat is niet erg. Maar hoe meer en langer het verzuim, hoe moeilijker de weg terug naar school.

Lees verder

Veelgestelde vragen

Kinderen tussen de vijf en 18 jaar oud moeten naar school en zijn leerplichtig. Dit geldt voor jongeren op het regulier onderwijs, speciaal onderwijs en ook voor kinderen en jongeren met een andere nationaliteit die woonachtig zijn in Nederland. Ouders zijn verantwoordelijk hun kinderen binnen drie maanden in te schrijven op een school.

Voor meer informatie over de leerplichtwet, kijk op de website van de Rijksoverheid

Het is uw verantwoordelijkheid dat uw kind op een school staat ingeschreven en alle lessen volgens het lesrooster volgt. U heeft die verantwoordelijkheid totdat uw kind 18 jaar is. U bent verplicht om de school te melden als uw kind ziek is of als er een andere belangrijke reden is om afwezig te zijn. In zeer uitzonderlijke situaties kunnen ouders verlof aanvragen bij de school.

Leerlingen zijn vanaf hun 12e jaar ook zelf verantwoordelijk voor hun schoolbezoek. Daarom worden zij door de school of door de leerplichtambtenaar samen met de ouders uitgenodigd als ze teveel verzuimen. De leerling praat mee over een oplossing. De leerplichtambtenaar kan jongeren die ouder zijn dan 12 jaar ook strafmaatregelen opleggen.

Als kinderen en/of jongeren regelmatig zonder reden afwezig zijn, zal de school een gesprek met uw kind en jullie aangaan. Meestal neemt de mentor of studieloopbaanbegeleider contact met jullie op. Die zal met jullie bespreken wat er aan de hand is en samen zoeken naar oplossingen hoe uw kind weer naar school kan gaan. Is uw kind daarna nog steeds veel afwezig dan moet school dit melden bij het verzuimloket van DUO. Een leerplicht- of kwalificatieplicht ambtenaar van de Gemeente waarin jullie wonen neemt vervolgens contact met jullie op. Tot 16 jaar is dit een leerplichtambtenaar, tussen de 16- en 18 jaar gaat het om een kwalificatieplicht ambtenaar.

U mag uw kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. U kunt een boete krijgen als u dit wel doet. Als u in de schoolvakanties niet weg kunt door uw werk kunt u toestemming vragen om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan.

Vrij buiten de schoolvakanties

Soms kunt u door uw werk tijdens geen enkele schoolvakantie in het schooljaar met uw gezin op vakantie. Dit moet dan komen door de specifieke aard van uw beroep. Bijvoorbeeld omdat u:

 • seizoensgebonden werk heeft, bijvoorbeeld in de fruitteelt of horeca;
 • met piekdrukte te maken krijgt tijdens schoolvakanties;
 • als zelfstandige een groot deel van uw inkomen mist als u tijdens de schoolvakanties weg bent.

In dat geval kunt toestemming vragen voor verlof buiten de schoolvakanties. Dit heet ‘beroep op vrijstelling’.

Toestemming aanvragen bij directeur van de school

U vraagt toestemming bij de directeur van de school. Dit moet 8 weken of eerder voordat u op vakantie gaat. De directeur mag uw kind vrij geven voor maximaal 10 dagen. Dit mag 1 keer in een schooljaar. Langer op vakantie gaan buiten de schoolvakanties mag niet van de wet. 

De directeur beslist of uw kind buiten schoolvakanties op vakantie mag. Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u dit schriftelijk aan de directeur melden.  

Bewijzen dat u niet tijdens schoolvakantie op vakantie kunt

Kunt u geen enkele schoolvakantie 2 weken achter elkaar op vakantie? En komt dit door uw werk? Dan moet u dit kunnen bewijzen:

 • Als ondernemer moet u kunnen aantonen  dat u een groot deel van uw inkomsten mist als u tijdens schoolvakanties op vakantie gaat. Dit heet ook wel een ‘onoverkomelijk bedrijfseconomisch risico’.
 • Als werknemer kunt u, als u seizoenswerk doet, bijvoorbeeld een verklaring van uw werkgever overleggen.

Voorwaarden vakantie buiten de schoolvakanties

Uw kind krijgt alleen vrij om op vakantie te gaan als:

 • dit niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie is;
 • u door uw werk niet op vakantie kunt tijdens schoolvakanties; 
 • u dit schooljaar nog niet buiten de schoolvakanties op vakantie bent geweest;
 • u niet 2 weken achter elkaar op vakantie kunt met uw gezin. In geen enkele schoolvakantie.

Vrijstelling voor een aantal uren onderwijs voor kinderen van 5 jaar

Als uw kind 5 jaar wordt moet het naar school. Soms is een volledige schoolweek nog te veel voor een kind. Uw kind mag dan 5 uur in de week thuisblijven. Dit mag tot uw kind 6 is. Hiervoor heeft u geen toestemming nodig. U moet het wel melden bij het hoofd van de school. Dit is meestal de directeur.

Heeft uw kind meer rust nodig? Dan kunt u nog 5 extra uren vrij aanvragen. 
Dit mag tot uw kind 6 jaar is. Vraag hiervoor toestemming aan de directeur van de school. In totaal mag het niet meer dan 10 uur per week zijn. 

Vrijstelling inschrijving op een school

Als uw kind 5 jaar is, moet uw kind ingeschreven zijn op een school. Uw kind is dan leerplichtig. Soms kunt u vrijstelling aanvragen. Dit moet u vóór 1 juli doen, bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar werkt voor de gemeente. De leerplichtambtenaar controleert of kinderen naar school gaan. De vrijstelling geldt steeds voor 1 schooljaar. 

Voorbeelden wanneer u de vrijstelling kunt krijgen: 

 • Uw kind heeft een stoornis of is ziek
  Heeft uw kind psychische klachten, zoals autisme of een depressie? Of is uw kind heel ziek? En kan uw kind daarom niet naar school? Dan kunt u vrijstelling aanvragen. U heeft daarvoor een verklaring van een arts, psycholoog of pedagoog nodig. De eigen arts van uw kind mag deze verklaring niet maken.
 • De school heeft niet uw geloof 
  Past de school bij u in de buurt niet bij uw manier van leven of uw geloof? Dan kunt u vrijstelling aanvragen ‘vanwege richtingsbedenking.’ Voor deze vrijstelling moet u een verklaring afleggen bij uw gemeente. Uw gemeente heeft hiervoor een speciaal formulier.
 • Uw kind gaat in het buitenland naar school 
  Woont u in Nederland, maar gaat uw kind in het buitenland naar school? Bijvoorbeeld omdat u bij de grens met België woont. Dan moet u vrijstelling aanvragen voor inschrijving bij een Nederlandse school. Dit moet u ieder jaar opnieuw doen. U moet dan bewijzen dat uw kind naar een buitenlandse school gaat.
 • U woont en werkt niet op één plek
  Werkt u op de kermis of bij het circus? Dan kan uw kind soms een deel van het jaar een vrijstelling van de leerplicht krijgen. 

De leerplichtambtenaar maakt een proces-verbaal op als geen enkele maatregel van de school effect heeft De rechter geeft een uitspraak naar aanleiding van het proces verbaal, bijvoorbeeld in een uiterst geval een boete.

Als uw kind ouder is dan 18 jaar en nog niet in het bezit van een startkwalificatie, dan kan het voor sommige jongeren aantrekkelijk zijn om tijdelijk een baan te zoeken. Op langere termijn loopt uw zoon of dochter dan alleen wel veel meer kans op werkloosheid. Daarom blijft het belangrijk om uw kind te stimuleren om alsnog een startkwalificatie te halen en niet te verzuimen. Wanneer uw kind verzuimt kan de school een melding doen bij DUO. Deze melding komt bij onze Doorstroompunt˗consulenten van de Regio De Vallei terecht. De Doorstroompunt-consulent plant dan een gesprek met uw kind in. U wordt daar als ouder niet bij uitgenodigd, tenzij uw kind dat wil.

Als u en uw kind hulp willen buiten school, kunt u contact opnemen met de organisaties in uw eigen gemeente. Klik daarvoor op onderstaande link voor de contactgegevens per gemeente:

Een plusvoorziening is een combinatieprogramma van zorg en onderwijs voor jongeren die op school dreigen uit te vallen of reeds zijn uitgevallen. Ze worden op maat geholpen met het teruggaan naar school of het vinden van werk. Deze voorzieningen zijn alleen toegankelijk bij een doorverwijzing. School, Samenwerkingsverband Passend Onderwijs en gemeente werken samen om de jongere te ondersteunen in afstemming met de ouders. In de regio beschikken we over de verschilende plusvoorzieningen. Bekijk het overzicht van mogelijkheden op de pagina over plusvoorzieningen

Handige links

Contact Doorstroompunt Vallei

Contactgegevens leerplicht per gemeente

Het Doorstroompunt Vallei werkt voor de gemeente Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen. Als uw kind leerplichtig is kunt u contact opnemen met uw gemeente: